DOVOLENKA 22/6 - 7/7/2024
POSLEDNÉ OBJEDNÁVKY ODÍDU V PIATOK O 9:00

Obchodné podmienky

Barefootky Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu barefootky.sk (ďalej len "e-shop").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu barefootky.sk. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.3 Predávajúcim v e-shope barefootky.sk je LIMIS, s.r.o., Domaniža 490, 018 16 Domaniža, IČO 50 097 920 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci")

 

1.4 Kupujúcim v e-shope barefootky.sk je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom e-shopu barefootky.sk.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.


2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba po vzájomnej dohode s predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, email,  kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
- v prípade, že kupujúci si zvolil spôsob platby na účet a do 5tich kalendárnych dní neuskutočnil platbu,

- v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky,
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- kontaktovať predávajúceho emailom alebo písomnou formou so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre vrátenie peňazí, resp. vyplnením formuláru na odstupenie od zmluvy. Ďalšou možnosťou je vyplenie návratky na zadnej strane faktúry.

- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu Limis s.r.o., Domaniža 490, 01816 Domaniža, a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy (odporúčame použiť pôvodný obal, v ktorom bol tovar doručený)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

- spolu s tovarom musí byť zaslaná aj faktúra alebo iný doklad o kúpe

- pre urýchlenie procesu odporúčame vyplniť návratku na zadnej strane faktúry.

Tovar odporúčame poslať doporučene a poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste od predávajúceho ku kupujúcemu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vráti kupujúci predávajúcemu najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy platbu za tovar a doručenie od predávajúceho kupujúcemu (len vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka a len v prípade, že sa vracia všetok tovar, nie len niektorá položka).


Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).


 

5. Cenové podmienky


5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%. Sme platcami DPH.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR6. Poštovné a balné

6.1 Predávajúci si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav a to nasledovne:

Poštovné SR:

3,50 € - doručenie GLS kuriérom - platba vopred (prevodom na účet, platobnou kartou, online okamžitou platbou)

4,50 € - doručenie GLS kuriérom - platba na dobierku


Poštovné zahraničie:

rôzne - doručenie poštou/kuriérom (v závislosti od krajiny) - platba vopred (prevodom na účet, platobnou kartou, online okamžitou platbou)

Do zahraničia na dobierku neposielame.


 

7. Platobné podmienky


7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie predávajúceho uvedené v mailovej notifikácií.

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte/u kuriéra.


7.3 Platba prostredníctvom platobnej brány GoPay (Okamžitá platba, Platba kartou).

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

Pri tovare skladom zvyčajne do 2 pracovných dní po potvrdení objednávky na dobierku. Pri platbe vopred (prevodom na účet, platobnou kartou, online okamžitou platbou) zvyčajne do 2 pracovných dní po pripísaní platby na účet.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailovou notifikáciou.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Doručenie trvá bežne prostredníctvom Slovenskej pošty 2-5 pracovných dní, prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 1-2 pracovné dni.

Zásielka vždy obsahuje faktúru.

 

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


 

9. Zodpovednosť za chyby na stránke www.barefootky.sk

9.1 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.barefootky.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


9.2 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


9.3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.10. Ochrana osobných dát

10.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Limis s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke http://www.barefootky.sk/obchodne-podmienky/ochrana-osobnych-udajov/


11. Reklamačný poriadok

11.1 Na všetok tovar predávaný prostredníctvom e-shopu barefootky.sk platí záručná doba 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na materiálové a výrobné chyby, ktoré sa vyskytli v priebehu záručnej doby pri dodržaní správneho spôsobu použitia a starostlivosti o tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu barefootky.sk.

Chybou sa rozumie zmena vlastnosti tovaru, ktorou je obmedzené jeho ďalšie použitie, pričom chyba nevznikla následkom jeho opotrebenia, nesprávneho použitia, nedostatočného alebo nevhodného ošetrenia, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku úmyselného alebo neúmyselného poškodenia, nedodržania spôsobu použitia a mechanického poškodenia.


11.2 Kupujúci zašle popis chyby a fotodokumentáciu emailom na info@barefootky.sk Po emailovom potvrdení pošle reklamovaný tovar spolu s kópiou faktúry a vyplnenou návratkou na zadnej strane faktúry na adresu: Limis, s.r.o., Domaniža 490, 01816 Domaniža. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia tovaru predávajúcemu.

Predávajúci potvrdí emailom prijatie reklamácie a informuje v čo najkratšom čase kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie - najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej prijatia, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

- opravou, ak sa jedná o odstraniteľnú chybu,

- výmenou za nový tovar po dohode s kupujúcim,

- odstúpením od zmluvy a vrátením peňažných prostriedkov kupujúcemu.

V prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní, má kupujúci právo na okamžité odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňažných prostriedkov za reklamovaný tovar.

Predávajúci odošle kupujúcemu stanovisko o vybavení reklamácie formou emailu.

V prípade uznanej reklamácie má kupujúci právo na preplatenie poštovných nákladov na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.


11.3 Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie či iným konaním predávajúceho, má zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať podnet na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Zoznam subjektov je dostupný na nasledujúcej adrese

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/12. Vernostný program

Za každý nákup má možnosť zaregistrovaný kupujúci získať body, ktoré možno uplatniť formou zľavy v ďalšej objednávke. Body sú pripočítané na konto kupujúceho v momente, kedy je objednávka odoslaná.

  • 1 zaplatené EUR = 1 bod
  • registrácia na stránke www.barefootky.sk = 10 bodov
  • 1 bod = 0,02 EUR zľava v ďalšej objednávke

Zľavu nie je možné hotovostne ani bezhotovostne vyplatiť. Môže byť uplatnená iba pri odoslaní ďalšej objednávky.

V prípade odstúpenia od zmluvy (vrátenia tovaru) bude bodové konto zákazníka znížené o hodnotu zodpovedajúcu ekvivalentu cene tovaru.


13. Záverečné ustanovania

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01. 05. 2019 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Copyright 2014 - 2024 © Barefootky